Algemene voorwaarden Raamtechniek b.v. 

Toepasselijkheid 

Artikel 1 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Raamtechniek B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3961MR) Wijk bij Duurstede aan De Langkamp 3-11. Raamtechniek B.V. geregistreerd bij het handelsregister onder nr 89287673 wordt hierna genoemd: de gebruiker. 

2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op, reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten. 

3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht. 

4. Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de wederpartij in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de wederpartij buiten toepassing. 

 Offertes 

Artikel 2 

1. Alle offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. 

2. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien de gebruiker schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de wederpartij te accepteren. 

3. De door of vanwege de gebruiker bij de offerte verstrekte tekeningen, modellen, ontwerpen, berekeningen, monsters, prospectussen en dergelijke, blijven eigendom van de gebruiker en dienen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst door de wederpartij terstond geretourneerd te worden. De gebruiker behoudt zich alle rechten betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot deze zaken voor. 

4. Deze stukken door of vanwege de gebruiker verstrekt, mogen op geen enkele wijze geheel of ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker. 

5. De door de wederpartij ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, ontwerpen, monsters, berekeningen, prospectussen en dergelijke, worden door de gebruiker niet teruggegeven of bewaard. 

6. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

7. De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke. 

8. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen de gebruiker ingesteld worden. 

Prijs en prijsaanpassing 

Artikel 3 

1. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting. 

2. De gebruiker behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven. 

3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in EURO. 

De uitvoering van de overeenkomst 

Artikel 4 

1. De gebruiker bepaalt de wijze waarop het overeengekomen uitgevoerd wordt. 

2. De gebruiker heeft het recht zich bij de uitvoering van bepaalde werkzaamheden door derden te laten bijstaan. 

3. De gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de wederpartij, door derden te laten uitvoeren. 

4. Het bepaalde tijdstip waarop aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, wordt door de gebruiker naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, maar is niet bindend. 

5. De bepaalde termijn waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, wordt door de gebruiker naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, maar is niet bindend. 

6. Overschrijding van de bepaalde termijn van uitvoering van de overeenkomst geeft de wederpartij niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten. De termijnen zijn indicatief. 

7. Overschrijding van het bepaalde tijdstip waarop aan de overeenkomst uitvoering gegeven dient te worden gegeven leidt nimmer tot aansprakelijkheid van gebruiker voor directe of indirecte gevolgen daarvan. 

8. Indien de gebruiker de overeengekomen prestatie niet kan verrichten doordat de wederpartij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de wederpartij in verzuim en heeft de gebruiker recht op vergoeding van de door haar geleden schade. De schade aan de zijde van de gebruiker wordt vastgesteld op 100% van de overeengekomen prijs. 

9. De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van al haar uit hoofde van de overeenkomst alsmede de uitvoering daarvan ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van de gebruiker, steeds in de ruimste zin van het woord. 

Levering en risico 

Artikel 5 

1. De levering geschiedt op de plaats en op het tijdstip als in de offerte of in de opdrachtbevestiging vermeld is. 

2. De levering geschiedt af magazijn op het moment van de feitelijke aanbieding. 

3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, heeft de gebruiker het recht de door haar te leveren goederen in fasen te leveren, waarbij iedere levering afzonderlijk gefactureerd wordt. 

4. De gebruiker behoudt zich het recht voor de door haar te leveren goederen geheel of gedeeltelijk vóór het overeengekomen tijdstip te leveren. 

5. Indien de wederpartij de goederen niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt doordat de wederpartij daartoe niet de noodzakelijke medewerking verleent of doordat een ander beletsel 

van haar zijde opkomt, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft de gebruiker het recht de goederen vanaf de plaats waar en vanaf het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden, voor rekening en risico van de wederpartij te vervoeren naar en op te slaan op een door de gebruiker vast te 

Algemene Voorwaarden Raamtechniek B.V. / pagina 2 

stellen plaats. De gebruiker heeft alsdan recht op vergoeding van de door haar geleden schade. Deze vergoeding bedraagt ten minste 100% van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen. 

6. Indien de goederen binnen twee (2) maanden na de aanbieding ter levering niet door de wederpartij in ontvangst zijn genomen, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering 

plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren goederen te verkopen of terug te nemen. De wederpartij is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt ten minste 50% van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen. 

7. Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren goederen komt voor rekening van de wederpartij vanaf het moment waarop en plaats waar de levering krachtens overeenkomst dient plaats te vinden. 

8. De bepaalde termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden, wordt door de gebruiker naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, maar is niet bindend. 

9. Overschrijding van de bepaalde termijn voor de levering geeft de wederpartij niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten. 

10. Overschrijding van de termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden leidt nimmer tot aansprakelijkheid van de gebruiker voor directe of indirecte gevolgen daarvan. 

11. De kosten verband houdende met levering van goederen, waaronder in ieder geval tevens begrepen zijn de kosten van vervoer, verzekering, het verkrijgen van de benodigde documenten en vergunningen, emballage, takel-, laad-en loswerkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. 

Eigendomsvoorbehoud 

Artikel 6 

  1. 1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich de eigendom van het geleverde voor tot op het moment waarop de wederpartij aan haar verplichtingen heeft voldaan. Onder verplichtingen worden te dezen verstaan, verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan de gebruiker betreffende: a. de krachtens deze overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken; 
  2. b. krachtens deze overeenkomst ten behoeve van de wederpartij te verrichten werkzaamheden; 
  3. c. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst. 
  4. 2. Indien de gebruiker vorderingen op de wederpartij bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op de wederpartij ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud 

is gemaakt, dan strekt een betaling van de wederpartij eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt. 

3. Indien de vorderingen ter zake waarvan de eigendom op de geleverde goederen is voorbehouden volledig voldaan zijn door de wederpartij, behoudt de gebruiker indien deze dat wenselijk acht, zich op het moment dat hij de eigendom van de geleverde goederen verschaft, een bezitloos pandrecht voor strekkende tot zekerheid van de huidige en de toekomstige vorderingen van de gebruiker op de wederpartij. 

De wederpartij is alsdan op straffe van een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van 50% van het netto factuurbedrag voor de geleverde goederen waarop de eigendom wordt voorbehouden, verplicht zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van dit bezitloos pandrecht. 

4. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook. 

5. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is deze verplicht het geleverde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van de gebruiker voor deze te houden. Eventueel in, op of aan het geleverde aangebrachte merken of tekens dienen voor eenieder zichtbaar te blijven. 

6. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is de wederpartij verplicht, 

het geleverde, indien dit uitsluitend naar soort en gewicht wordt bepaald, afzonderlijk en duidelijk herkenbaar op te slaan. 

7. De gebruiker heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de wederpartij met de nakoming van enige verplichting jegens de gebruiker in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van de gebruiker in betalingsmoeilijkheden verkeert. 

8. De wederpartij verleent de gebruiker nu reeds voor alsdan het onherroepelijke recht om de bedrijfsgebouwen van de wederpartij te betreden of te laten betreden door een door de gebruiker aan te wijzen derde indien de gebruiker het geleverde wenst terug te nemen of indien deze de feitelijke aanwezigheid van het geleverde in die bedrijfsgebouwen wenst te controleren. 

Aansprakelijkheid 

Artikel 7 

1. De aansprakelijkheid van de gebruiker voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht en nooit meer dan het bedrag waarvoor de gebruiker zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. 

2. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. 

3. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij. 

4. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enig goed dat de gebruiker of een enig persoon namens hem ter bewaring / reparatie / bewerking / onder zich heeft dan tot het bedrag waarvoor de gebruiker zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. 

5. De wederpartij is aansprakelijk voor de beschadiging of vermissing van goederen en gereedschappen tenzij de beschadiging of vermissing te wijten is aan grove onachtzaamheid of opzet van de gebruiker. 

Overmacht 

Artikel 8 

1. Indien en voor zover de gebruiker haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die niet aan haar kan worden toegerekend is zij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door haar redelijk te oordelen termijn op te schorten. 

2. Onder een oorzaak die niet aan de gebruiker kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de gebruiker of in de onderneming van een derde van wie de gebruiker goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sinds de totstandkoming van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden die direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden. 

3. Onder een oorzaak die niet aan de gebruiker kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten en pandemieën, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp-en brand- stoffen en het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie de gebruiker goederen of diensten betrekt. 

Betaling 

Artikel 9 

1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van de gebruiker of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening. 

2. Indien de wederpartij niet binnen de hierboven aangeduide termijn heeft betaald is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Indien de wederpartij niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft de gebruiker zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de wederpartij de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) vanaf de vervaldag in rekening te brengen. 

3. Alle kosten, die voor de gebruiker voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en 

deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/advocaat en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door de gebruiker gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom. De wederpartij is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming. 

4. Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen de gebruiker van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar. 

5. De gebruiker behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen. 

6. De wederpartij is gehouden op eerste vordering van de gebruiker zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de wederpartij uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan de gebruiker schuldig mocht zijn. De gebruiker is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de wederpartij op de gebruiker te compenseren. 

7. De gebruiker is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de wederpartij al zijn verplichtingen jegens de gebruiker hoe ook ontstaan is nagekomen. 

Garantie 

Artikel 10 

1. De gebruiker geeft geen garantie, behalve Indien en voor zover ten aanzien van het geleverde een leverancier jegens de gebruiker tot enige vorm van garantie gehouden is, strekt de garantie, verleend door de gebruiker, nimmer verder dan de garantie verleend door deze leverancier en dan uitsluitend indien 

de wederpartij aantoont dat het gebrek in het geleverde veroorzaakt is door een onjuiste verwerking, constructie of fabricage van het geleverde, dan wel door het aanwenden van ondeugdelijke materialen, grond-en hulpstoffen door de gebruiker. 

2. Gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de wederpartij voorgeschreven wijze van verwerken, of van een door de wederpartij voorgeschreven constructie of fabricage dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door een door de wederpartij voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of hulppersoon, vallen niet onder de garantie. 

  1. 3. Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op: a. onoordeelkundige behandeling door de wederpartij; 
  2. b. onoordeelkundige opslag door de wederpartij waardoor het geleverde blootgesteld wordt aan de inwerking van vocht, vervuiling, hoge en lage temperaturen, schokken en trillingen dan wel te langdurige opslag; 
  3. c. slijtage die niet buitensporig is gezien het gebruik dat voor de gebruiker voorzienbaar van het geleverde wordt gemaakt; 
  4. d. gebruik, be-of verwerking van het geleverde anders dan overeenkomstig de bij het geleverde 

  1. e. het naleven van enig overheidsvoorschrift. 

verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de goederen geleverd zijn; 

4. Indien de wederpartij aan het geleverde wijzigingen heeft aangebracht, dan wel het geleverde gebruikt, bewerkt of verwerkt anders dan overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de goederen geleverd zijn, vervalt de garantie. 

5. De gebruiker heeft het recht het gebrek in het geleverde naar keuze te herstellen door kosteloos herstel of volledige vervanging van het geleverde. 

6. Indien de gebruiker overgaat tot gehele of gedeeltelijke vervanging van het geleverde of tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de koopsom, kan zij het voordeel van het tijdelijke gebruik door de wederpartij verrekenen. 

7. Deze garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het leveren van nieuwe onderdelen. Uitdrukkelijk niet onder deze garantie begrepen zijn de kosten van arbeid. 

8. Gedurende de periode waarin de wederpartij in verzuim is enige verplichting die voor haar uit de onderhavige of enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst na te komen is de gebruiker niet gehouden tot het verlenen van enige garantie. 

9. Iedere aansprakelijkheid jegens de wederpartij ter zake van een gebrekkige levering is ten allen tijde beperkt tot de hierboven weergegeven garantieverplichtingen. 

10. Door ondertekening van de opleveringsverklaring verklaart de wederpartij volledig akkoord te zijn met de geleverde prestatie en verleent gebruiker hem geen enkele garantie. 

Aanvullende bepalingen wederpartij: geen overmacht 

Artikel 11 

1. De wederpartij kan geen beroep doen op overmacht. Dit betekent dat de wederpartij gehouden is zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst volledig en integraal na te komen. 

2. Dit geldt ongeacht de aard en herkomst van de belemmeringen zijdens wederpartij en waardoor die zijn veroorzaakt. Omstandigheden zoals bijvoorbeeld brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten en pandemieën, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp-en brandstoffen en het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie de wederpartij goederen of diensten betrekt leveren derhalve nimmer overmacht op. 

Overige bepalingen 

Artikel 12 

1. De gebruiker is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wederpartij wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien de wederpartij niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van de gebruiker dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen. 

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de overeenkomst, zijn de rechten van de gebruiker uit hoofde van de overeenkomst in aanvulling op, en onverminderd de overige rechten die de gebruiker ter beschikking staan op grond van toepasselijke wet-of regelgeving. 

3. Afstand van recht door kan slechts geschieden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving. Indien de gebruiker enige van haar rechten uit hoofde van de overeenkomst niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van dat recht, of van enig ander recht uit hoofde van de overeenkomst. 

4. De wederpartij is niet gerechtigd haar rechten uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, te bezwaren of anderszins te vervreemden. Dit beding is een beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW. 

5. De gebruiker is gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst aan een derde over te dragen en/of de producten aan een derde te verkopen. Opdrachtgever geeft hierbij reeds bij voorbaat haar onvoorwaardelijke en onherroepelijke medewerking aan contractoverdracht. 

6. De gebruiker is gerechtigd de producten en de rechten voortvloeiende uit de overeenkomst te bezwaren dan wel te cederen. 

7. Indien en voor zover één of meer van de bepalingen in de overeenkomst onverbindend zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen in de overeenkomst onverkort van kracht. In dat geval zullen partijen, op verzoek van een partij in overleg treden met de intentie overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die aansluit bij de bedoelingen van partijen ten tijde van de ondertekening van de overeenkomst. 

8. De wederpartij verplicht zich jegens de gebruiker geen informatie met betrekking tot de gebruiker of met betrekking tot de overeenkomst, te gebruiken, te vermenigvuldigen of aan derden bekend te maken anders dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. 

9. De gebruiker is bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst en/of de afgifte van de zaken die hij uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst van en/of ten behoeve van opdrachtgever onder zich heeft, op te schorten tot het moment dat zij betaling heeft ontvangen van de op dat moment nog bestaande betalingsverplichtingen van de wederpartij, dan wel tot de nakoming daarvan voldoende zekerheid is gesteld. De wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting, retentie of verrekening. 

Toepasselijk recht en forumkeuze 

Artikel 13 

1. Op alle offertes en overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij is het Nederlandse recht van toepassing. 

2. Alle geschillen die voortkomen uit de offerte(s) en/of de overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij die niet onderling opgelost kunnen worden, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht.